[TIL] Cài Composer trên Mac OS X

Một số cách để cài Composer trên Mac OS X

Cách 1: sử dụng Homebrew

Trên Mac OS X có trình quản lý các gói (package) mà OS X còn thiếu, gọi là Homebrew. Để cài Composer sử dụng Homebrew chỉ cần chạy 1 lệnh đơn giản:

brew install composer
Homebrew sẽ tải Composer về thư mục /usr/local/Cellar/. Sau đó ta có thể test kết quả:

composer --version

Cách 2: Dùng dòng lệnh

Trên trang huớng dẫn của Composer có cung cấp sẵn cho chúng ta đoạn code PHP để tải trình cài đặt Composer, trình cài đặt cũng là 1 đoạn code PHP thuần. Ví dụ đoạn code để tải:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '93b54496392c062774670ac18b134c3b3a95e5a5e5c8f1a9f115f203b75bf9a129d5daa8ba6a13e2cc8a1da0806388a8') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
Bạn nên sử dụng code từ trang huớng dẫn vì code này có phần verify mã SHA, mã này không giống nhau giữa các phiên bản Composer, nên nếu dùng không đúng code sẽ không tải đuợc.

Sau khi code chạy xong, ta có thể chạy Composer bằng lệnh

php composer.phar --version

Cách 3: Tải trực tiếp

Một cách khác là tải trực tiếp file composer.phar về máy tại đuờng link sau: https://getcomposer.org/composer.phar

Sau đó ta có thể chạy Composer bằng lệnh

php composer.phar --version

php composer.phar thật là xấu xí

Đúng vậy, mỗi lần muốn sử dụng Composer ta lại phải dùng qua PHP, câu lệnh thật dài và xấu xí.Ta có thể làm đẹp bằng câu lệnh sau:

cp composer.phar /usr/local/bin/composer
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer
Ý nghĩa của 2 lệnh trên là:
  1. Copy file composer.phar từ thư mục hiện tại vào thư mục /usr/local/bin với tên mới là composer
  2. Chuyển thành file thực thi (executable file), sau đó ta có thể dùng composer mà không cần gõ thêm php ở truớc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Phòng chống dịch "Óc Chó"

[SSH] Sửa lỗi "error: Bind to port xxx on 0.0.0.0 failed: Permission denied." trên CentOS 7