Cài đặt PHP 7.2 trên CentOS 7/RHEL 7

Khi cài đặt PHP trên CentOS 7/RHEL 7 sẽ mặc định cài PHP 5.4. Nếu muốn cài đặt PHP 7.2 thì cần làm theo các bước bên dưới

1. Cài đặt EPEL repo

sudo yum install -y epel-release

2. Cài đặt Remi repo cho PHP

sudo yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

3. Cài đặt package yum-utils

sudo yum install -y yum-utils

4. Enable Remi repo

sudo yum-config-manager --enable remi-php72

5. Chạy yum update

sudo yum -y update

6. Cài đặt PHP 7.2 và các package thường xuyên sử dụng (có thể thêm / bớt tùy ý)

sudo yum install -y php72 php72-php-fpm php72-php-gd php72-php-json php72-php-mbstring php72-php-mysqlnd php72-php-xml php72-php-xmlrpc php72-php-opcache php-cli

7. Kiểm tra phiên bản của PHP sau khi cài đặt

php -v

Cửa sổ dòng lệnh hiển thị như bên dưới là cài đặt thành công

PHP 7.2.34 (cli) (built: Aug 25 2021 15:37:58) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Bên dưới là tất cả các lệnh đã sử dụng ở trên

sudo yum install -y epel-release
sudo yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --enable remi-php72
sudo yum -y update
sudo yum install -y php72 php72-php-fpm php72-php-gd php72-php-json php72-php-mbstring php72-php-mysqlnd php72-php-xml php72-php-xmlrpc php72-php-opcache php-cli
php -v

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Phòng chống dịch "Óc Chó"

[SSH] Sửa lỗi "error: Bind to port xxx on 0.0.0.0 failed: Permission denied." trên CentOS 7